Kotkongen

Informasjon

Om konkurransen

Kotkongen er en poengkonkurranse over 24 timer, der laget som får flest poeng vinner.

Alle fisker som tas skal tas på sportsfiskeredskap etter de gjeldende reglene for vassdraget.

Hvert lag får ett poeng for hver art de fanger, i tillegg kan man få ekstrapoeng for flest fisker av en art, samt for størst av en art.

Kontakt

Årets utgave

I 2019 arrangeres Kotkongen fra og med fredag 21.juni klokka 18 til lørdag 22. juni kl 18.

Oppmøtested er Akkerhaugen brygge (Akkerhaugen vest). Lagmøte/informasjon kl 1700.

Regler

 1. Kotkongen er en lagkonkurranse med maks 3 voksne personer (over 18 år) på laget. Alle over 16 år skal ha gyldig fiskekort.
 2. Familier kan også stille lag, med inntil 2 voksne og 4 barn.
 3. Konkurransen gjelder innenfor områdene til TFA, der TFA selger fiskekort.
 4. Regler for Telemarksvassdragets fiskeadministrasjon (TFA) skal følges. Se link.
 5. Det er lov å fiske fra båt og fra land.
 6. Om flere lag fisker på samme sted så skal det være minimum 50 meters avstand mellom lagene når det fiskes. Det er lov til å se bort fra dette når lag bistår hverandre med praktisk hjelp av ymse slag. Lag kan imidlertid bli enige seg mellom om å dele en fiskeplass.
 7. Det laget som kommer først til en fiskeplass har førsteretten til å bruke den. For lag som fisker fra land, der mulighetene er færre, så har lagene kun lov til å fiske fra samme sted i 1 - en - time. Deretter må de forflytte seg minimum 50 meter.
 8. Laget skal være samlet når det fiskes. Lagdeltakere som tar pause trenger ikke å være sammen med de øvrige på laget.
 9. Laget skal ha en lagleder som er lagets kontaktperson.
 10. Laget skal stille med en deltaker, fortrinnsvis lagleder, på lagledermøte 1 time før konkurransestart.
 11. Konkurransen varer i 24 timer. Ingen agn skal være i vannet før start, og alle må opp med en gang tiden er ute. Skulle det være fisk på et agn når tide er ute, så kan denne telle med så sant den blir registrert innen 15 minutter at tiden har gått ut.
 12. Fangstregistrering skjer på en egen nettside, men alternativt kan epost og mobilnummer også benyttes.
 13. I registreringen skal lagagnavn, fiskerens navn, art, metode og lengde på fisken oppgis. Lengde oppgis i centimeter, avrundet oppover til nærmeste hele centimeter. Videre skal bilde av fisken være med. Minst ett av bilda må vise fiskens lengde mot et lengdemål med lesbare tall. Mded på dette bildet skal det også vøre en ID/startbrikke som utleveres ved start. "Skrytebilder" av fisker og fisk kan også leveres inn i tillegg.
 14. Alle fisker som tas opp teller med i konkurranse, med mindre minstemål gjelder, eller arten ikke skal telle med (som f.eks. ål).
 15. Lagene kan få poeng etter følgende fordeling:
  1. 1 poeng for hver hver art som laget får.
  2. 1 ekstra poeng til det laget som får den lengste fisken i en art.
  3. 1 ekstra poeng til det laget som flest fisker i en art.
  4. Om ett lag er det eneste som får f.eks. laks, så vil det altså automatisk gi 3 poeng uavhengig om det kun er en laks, eller 10.
  5. Om to lag får en laks, så vil altså det laget som har fått den største laksen få ett ekstra poeng, og om begge har likt antall lakser så vil begge få et ekstra poeng for flest fisker.
 16. Det laget som har flest poeng etter konkurransens slutt, vinner. De tre lagene med høyest poengsum premieres.
 17. Ved poenglikhet deles det ut et ekstra poeng til laget som har fått flest arter. Skulle det fremdeles være likt, så vil det deles ut ett ekstra poeng til laget med flest fisker totalt. Er det fremdeles likt så skal det laget med størst totallengde få et ekstra poeng. Skulle det fremdeles være likt, så vil det laget som har færrest deltakere bli kåret til vinner. Skiller heller ikke det, så skal det laget som har en fisk som kommer nærmest (eller over) gjeldende norgesrekord for en art kåres som vinner.
 18. Om poenglikhet oppstår mellom 2. og 3. plass, så skal ikke ekstrapoeng gitt til lagene for å avklare endelig stilling påvirke 1. plass. Ekstrapoeng skal da opplyses som opprinnelig poengsum + ekstrapoeng. Eks: 5+3
 19. Fra 4. plass og nedover kan lag ha lik poengsum.
 20. Det kan settes opp ekstrapremier utover dette, f.eks. til størst fisk e.l.
 21. Alle fisker som fanges må dokumenteres via en nettside. Adressen opplyses om før konkurransestart.
 22. Arrangør kan underkjenne en fangst om man mener kriteriene for at den skal godkjennes ikke er tilfredsstilt.
 23. Laget kan levere inn klage skriftlig mot et honorar på 100 kr innen en - 1 - time etter konkurranseslutt.
 24. Om man mener at det er grunn til å klage på utregning og premiering, så skal en slik klage legges inn skriftlig seinest 1 - en - time etter at premieutdelingen er over mot et honorar på 100 kr.
 25. Alle klagere som leverer inn klager som blir tatt til følge, får tilbakebetalt honoraret på 100 kr